Termenii si conditii servicii online

Termeni si conditii
Conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv, H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanță, de către medicii de specialitate din ambulatoriul clinic și pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare. Posibilitatea acordării consultațiilor la distanță este prevazută și de Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 539/437/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul RomânieiPentru a veni în întâmpinarea pacienților, CLINICA POLISANO S.R.L., a implementat un sistem care permite acordarea serviciilor medicale mai sus menționate prin mijloace la distanță, motiv pentru care ne adresăm cu prezenta informare privitoare la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în vederea prestării serviciilor medicale la distanță.

Dorim să fiți informat în mod complet și corespunzător asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal determinată de solicitarea dvs. de prestarea a serviciiilor medicale la distanță, motiv pentru care avem rugămintea să parcurgeți integral informarea de mai jos care are ca scop exprimarea de către dvs. a unui consimțământ în baza unei informări prealabile asupra întregului proces de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru a vă putea presta serviciile medicale la distanță este necesar ca dvs. să vă exprimați consimțământul prin bifarea corespunzătoare a căsuței de acceptare, alegând totodată mijlocul concret de comunicare la distanță prin intermediul căruia se vor desfășura serviciile medicale.

Neexprimarea consimțământului, respectiv nebifarea căsuțelor, echivalează cu o lipsă a consimțământului, motiv pentru care vom fi în imposibilitate de a presta serviciile medicale la distanță.

1. CATEGORIILE DE DATE. SCOP. TEMEI DE PRELUCRARE.
CLINICA POLISANO S.R.L. procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate de către d-voastră în contextul îndeplinirii actelor medicale la distanță solicitate de către dvs. Datele cu caracter personal ne sunt necesare în vederea creării contului, programării dvs pentru a beneficia de actul medical la distanță solicitat, pentru prestarea efectivă a actului medical la distanță, pentru asigurarea continuității actului medical (aici avem în vedere posibilitatea ca, în urma consultației la distanță, medicul să emită rețete online sau offline) dar și operațiuni complexe, precum plata serviciilor medicale prestate sau decontarea acestora, pentru a asigura dovada prestării actului medical la distanță.

Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, CNP, număr de telefon, adresă de email. Prelucrarea are la bază următoarele temeiuri legale: consimțământul exprimat. Pentru accesarea site-ului, Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: adresă IP, data și ora accesării, solicitarea Utilizatorului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dvs.

Pentru efectuarea de programări si confirmarea programărilor, Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, data nașterii, CNP, număr de telefon, date privind sănătatea (dacă este cazul), adresă de e-mail. Prelucrarea are la bază următoarele temeiuri legale: executarea contractului dintre părți.

Pentru efectuarea actului medical la distanță, Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, data nașterii, CNP, CID, date privind sănătatea, istoricul medical, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat sau într-un sistem privat, datele cardului de asigurat ( dupa caz ) , calitatea de angajat al unei entitati ( societate comerciala/ asociatie, fundatie, institutie/autoritate publica etc ) cu care Clinica Polisano SRL are incheiat un contract in baza caruia dumneavoastra beneficiati de anumite servicii medicale număr de telefon, adresă de e-mail, voce, imagine, cont bancar, user și parola a contului web ș.a.

Prelucrarea are la bază următoarele temeiuri legale: exercitarea unei obligații legale care îi revine Operatorului, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, prelucrarea este necesară în vederea executării contractului dintre părți.

Pentru emiterea documentelor de plată, Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, domiciliu, data nașterii, CNP, serie și număr carte de identitate/pașaport, număr de telefon, adresă de e-mail calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale sau intr-un sistem privat, calitatea de angajat al unei entitati ( societate comerciala/ asociatie, fundatie, institutie/autoritate publica, etc )cu care Clinica Polisano SRL are incheiat un contract in baza caruia dumneavoastra beneficiati de anumite servicii medicale, profesia, cont bancar. Prelucrarea are la bază exercitarea unei obligații legale, precum și executarea contractului dintre părți.

Atunci când serviciile medicale la distanță urmează a fi prestate unui minor sau și unui major fără discernământ, urmează a fi prelucrate și datele cu caracter personal ale părinții/ reprezentanții/ aparținătorii/ tutorii/ curatorii. Dacă procedați la furnizarea de date personale aparținând altor persoane dvs. trebuie să asigurați informarea persoanei în cauză și să obțineți consimțământul acesteia, dvs. deținând responsabilitatea asupra acordării tuturor informațiilor și a obținerii consimțământului în vederea prelucrării.

2. DIVULGAREA DATELOR CĂTRE TERȚI.
Vă informăm că datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate terțelor părți, cum ar fi dar fără a se limita la: persoane împuternicite ale Operatorului, alte societăți din grupul din care face parte Clinica POLISANO, parteneri contractuali, angajatorul dumneavoastră ( in masura in care serviciile medicale va sunt asigurate in baza contractului incheiat intre Clinica Polisano SRL si angajatorul dumneavoastra ), societății de asigurare la care dumneavoastră dețineți o asigurare privată, Case de Asigurări de Sănătate, farmacii cu circuit deschis în cazul emiterii rețetelor medicale online sau offline, instituții sau autorități publice cu rol și atribuții în domeniul medical, instituții/clinici/spitale medicale partenere, medici trimițători ( medic de familie/medic specialist ) medici colaboratori sau angajați, societăți contabile partenere, societăți bancare, însă numai în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost furnizate datele.

Divulgarea este posibililă în următoarele situații, dar fără a se limita la: efectuarea actelor medicale la distanță, tramsiterea rețetelor online și offline farmaciilor cu circuit deschis în vederea posibilității ca dumneavoastră să ridicați medicamentele prescrise în urma consulației la distanță,dovedirea prestării actului medical la distanță, întocmirea documentelor de plată, decontarea serviciilor medicale, raportarea în baza obligațiilor legale către autorități și instituții publice. Vă informăm că nu va avea loc o divulgare a datelor cu caracter personal unor persoane neautorizate, iar accesul la acestea este limitat la persoanele direct implicate în procesul de prelucrare. Datele dvs. sunt în siguranță, iar noi ne asigurăm că destinatarii datelor cu caracter personal asigură securitatea și confidențialitatea acestora, în conformitate cu scopul pentru care le-au fost transmise și cu respectarea drepturilor dvs. 3. DIVULGAREA DATELOR STATE TERȚE.
Datele dvs. pot fi transferate către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau organizații internaționale. În prezent datele dumneavoastra cu caracter personal, prelucrate și datele genetice pot fi transferate către Ariosa Diagnostic INC, o societate din SUA, prin intermediul partenerului nostru Genetic Center SRL., cu respectarea Regulamentului (UE)2016/679. Destinatarii datelor cu caracter personal trebuie să prezinte măsuri apte a asigura securitatea și confidențialitatea datelor.

4. DURATA DE PRELUCRARE.
Având în vedere că serviciile medicale la distanță sunt prestate în baza dispozițiilor legale care permit astfel de servicii pe perioada stării de urgență, în principiu, prelucrarea se va efectua pe întreaga această perioadă, respectiv pe durata necesară realizării actului medical la distanță, iar ulterior atât timp cât există temeiuri legale de păstrare în continuare a datelor cu caracter personal în conformitate cu (i) dispozițiile legale care impun păstrarea datelor cu caracter personal; (ii) politica noastră de stocare-arhivare care atribuie o perioadă diferită de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate, (iii) politica de stocare pe care o au/pe care trebuie sǎ o respecte partenerii noștri ȋn domeniul cercetǎrii știintifice și statistice. Perioadele de stocare au la bază dispoziții legale, precum și protejarea interesului legitim al Operatorului. În orice caz, stocarea datelor se va face strict pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor de mai sus.

După îndeplinirea termenelor de păstrare a datelor sau ca urmare a unei solicitări de ştergere a datelor, CLINICA POLISANO va proceda, după caz, (i) la ştergerea datelor însă numai dacă nu există dispoziţiile legale care să impună obligaţia de păstrare a lor în continuare sau (ii) poate să dispună anonimizarea datelor (lipsindu-le astfel de caracterul de identificare) și să continue prelucrarea datelor anonime în baza dispozițiilor legale. Retragerea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către dvs. nu va afecta prelucrarea anterioară.

Vă informăm că este posibil să procedăm la o prelucrare a datelor dvs. și ulterior retragerii consimțământului, atunci când retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea, aceasta efectuându-se în continuare în baza următoarelor temeiuri: prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice; prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin Operatorului, prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare; prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical; prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului profesional; prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică ori în scopuri statistice.

5. PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT.
Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs. care să producă efecte juridice cu privire la dvs. sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
. Vă informăm că dvs. beneficiați de următoarele drepturi: Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusive crearea de profiluri, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a depune plângere. Vă puteți exercita drepturile de mai sus prin transmiterea unei notificări scrise către CLINICA POLISANO S.R.L., la punctul de lucru din localitatea Sibiu, Str. Izvorului, nr.1A, Județ Sibiu, sau la următoarea adresă e-mail dpo@polisano.ro. Vă puteți retrage oricând consimțământul prin transmiterea unei solicitări scrise Operatorului cu privire la datele asupra cărora intenționați să vă retrageți consimțământul. În anumite sitații însă, nefurnizarea datelor de către dvs. ne pune în imposibilitatatea de a presta seriviciile solicitate, cum sunt cele de creare a contului, efectuare a serviciilor medicale la distanță, de întocmire a documentelor de plată, ș.a.

7. AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR
Aveți posibilitatea de a formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, România sau utilizând formularul electronic de plângere pe care îl găsiţi pe site-ulwww.dataprotection.ro.

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Declar că am citit Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea prestării serviciilor medicale la distanță și Termenii și Condițiile și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în vedere accesării serviciilor medicale la distanță.